مركز تحقیقات مراقبت های روان جامعه نگر دانشگاه علوم پزشكی شیراز با دریافت موافقت نامه اصولی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در سال ١٣٩٢ به طور رسمي فعالیت خود را آغاز كرد. این مركز وابسته به دانشكده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س) بوده و در این دانشكده واقع است و تلاش دارد تا با انجام پروژه های پژ‍وهشی و خدمات مشاوره ای در زمینه مراقبت های روان، گامی در جهت ارتقای سلامت روانی جامعه بردارد.

Feature Slides

مقاله های جديد مركز

1.The Obstacles against Nurse-Family Communication in Family- Centered Care in Neonatal Intensive Care Unit: A Qualitative Study.

2.How Iranian Medical Trainees Approach their Responsibilities in Clinical Settings; A Grounded Theory Research.

3.Exploration the Supportive Needs and Coping Behaviors of Daughter and Daughter in-Law Caregivers of Stroke Survivors, Shiraz-Iran: A Qualitative Content Analysis.

4.Assessment and Management of Pain in Children and Adolescents with Bleeding Disorders: A Cross-Sectional study from three Haemophilia Centres.

5.The Effect of Stress Management Program Using Cognitive Behavior Approach on Mental Health of the Mothers of the Children With Attention Deficit Hyperactivity Disorder.

6.Experience of Holy Quran Recitation in Mothers of Premature Neonates in Neonatal Intensive Care Unit.

7.Factors associated with nurses’ self-efficacy in clinical setting in Iran, 2013.

8.Comparison of The Effects of Doula Supportive Care and Acupressure at The BL32 Point on The Mother's Anxiety Level and Delivery Outcome.

9.Comparison of the Effects of Attachment Training for Mothers on the Behavioral Responses of Premature Infants: A Randomized Clinical Trial.

10.The Effect of Vitamin C on Bone Mineral Density: A Randomized Clinical Trial. فراخوان طرحهای پژوهشی

"مركز تحقيقات مراقبتهای روان جامعه نگر" وابسته به دانشگاه علوم پزشكی شيراز،  دانشكده پرستاری و مامايی حضرت فاطمه (س) با تمركز بر ابعاد روان شناختی، آمادگی خود را برای پذيرش پروپوزال های تحقيقاتی اساتيد، دانشجويان و محققان در سطح استان و كشور اعلام می دارد. پژوهشگران می توانند پروپوزال های پژوهشی خود را جهت بررسی و تصويب به ايميل مركز ارسال نمايند.

 

 

 
Affiliation مرکز تحقیقات مراقبت های روان جامعه نگر
 
English
 
Community Based Psychiatric Care Research Center. Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

  فارسی

مركز تحقيقات مراقبت های روان جامعه نگر، دانشگاه علوم پزشكی شيراز، شيراز، ايران