رسالت و چشم انداز
 
رسالت
 
مركز تحقيقات مراقبت های روان جامعه‌نگر بر آن است تا 
  • بستری مناسب جهت توليد و  اجرا و بكارگيری نتايج پژوهش‌های راهگشا با تأكيد برحفظ منافع بيماران و رعايت اخلاق حرفه‌ای و پژوهشی فراهم نمايد.
  • افراد متخصص را در زمينه تحقيقات بنيادی و كاربردی جامعه‌نگر در حيطه سلامت روان افزايش دهد و به عنوان قطب پژوهشی در جنوب كشور شناخته شود.
  • در جهت شناساندن مركز به عنوان يك مركز تحقيقی معتبر در سطح بين‌المللی کوشش نماید.
  • مشاركت و همكاری تيم بهداشتی و درمانی در جهت شناسايی بهتر مسائل بهداشتی در حيطه سلامت روان را جلب نموده و راه حل ارائه نماید.
چشم‌انداز
 
توليد و گسترش و بكارگيری پژوهش‌های بنيادی و كاربردی و مبتنی بر شواهد، بسترسازی جذب نيروهای علمی و تخصصی در داخل كشور و تقويت مطالعات و پژوهش‌ها با رويكردی جامع و جامعه‌نگر و در جهت اعتلای سلامت روان جامعه.
 
برنامه‌های پژوهشی آتی

انجام پژوهش‌های بنيادی–كاربردی و مداخله‌ای در سطوح مختلف پيشگيری در جهت ارتقاء سلامت جامعه و پيشگيری از شيوع و بروز اختلالات روانی.
 
مركز تحقيقات مراقبت های روان جامعه نگر
شيراز- ميدان نمازی- بيمارستان نمازی-دانشكده پرستاری و مامايی حضرت فاطمه (س)
كد پستی: 13119–71936
تلفن/تلفکس: 36474287-071
پست الکترونیک: cbpcrc@sums.ac.ir