برنامه استراتژیک
 
سلامت روان به عنوان یکی از ستون‌های اصلی سلامت جامعه تلقی می گردد. ارائه خدمات در جهت پیشگیری از بیماری ها واختلالات روانی از رسالت های اصلی پزشکان، پرستاران و کلیه پرسنل درمان می باشد.
 
از آنجا که راهبردهای ارائه خدمات بهداشتی در چند دهه اخیر دچار تحول چشمگیری شده است تغییر دیدگاه از فرد نگری به جامعه محوری و مشارکت دریافت کنندگان خدمات در برنامه ریزی و اجرا ضروری بنظر می رسد. رویکرد ارائه خدمات و مراقبت جامعه نگر منوط به نزدیک شدن خدمات به محل زندگی افراد و در جامعه می باشد.
 
ارائه خدمات بهداشت روان در راستای حفظ کرامت و ارزش های انسانی می باشد. ایجاد این مرکز بر پایه این فلسفه در جهت کسب و ارتقاء دانش، بینش و مهارتهای حرفه‌ای جهت ارائه خدمات بهداشتی در حیطه سلامت روان از سطح مراقبت های اولیه تا نوتوانی متناسب با نیازهای جامعه می باشد. برنامه‌های استراتژیک این مرکز با در نظر گرفتن این اصول عبارتند از
 • رفع نیازهای جامعه از طریق ارائۀ آموزش های لازم
 • ارتقاء شاخص‌های سلامت روان در جامعه
 • تشویق و تصویب همکاری بین حرفه‌ای و بین بخشی
 • حمایت از پژوهشگران حیطه سلامت روان و ارج نهادن به تلاش ها و ایده های آنها
 • انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی با رعایت حقوق شرکت کنندگان و اخلاق حرفه‌ای
 • انجام تحقیقات جامعه نگر در حیطه سلامت روان و ارائه شواهد لازم برای تصمیم گیری در برنامه ریزی‌های آموزشی و مراقبت‌های روانی
 • همکاری در تعیین سیاست ها و اولویت‌های نظام ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به منظور پاسخگویی به نیاز مردم و تصمیم گیری مسئولین در حیطۀ سلامت روان
 • تلاش در جهت شناساندن مرکز در سطح ملی و منطقه‌ای
 • انجام پژوهش های مداخله‌ای مبتنی بر جامعه در حیطه سلامت روان
 • ایجاد امکانات مشاوره برای توانمندی اساتید و دانشجویان در انجام تحقیقات کاربردی
 • برگزاری کارگاه های آموزشی در حیطه سلامت روان جهت ارتقاء دانش علمی و عملی تیم بهداشتی
 • گزارش نتایج تحقیقات از طریق چاپ مقالات در مجلات معتبر داخلی و خارج و ارائه آنها در سمینارهای بین المللی و کشوری
 •  ارتقاء شیوه زندگی سالم و کاهش عوامل خطر که بعلت عوامل محیطی، اقتصادی، اجتماعی و رفتاری ایجاد شده است.
 • ارتقاء سیستم های مراقبت از مددجو
 • افزایش توانمندی محققین حوزه سلامت روان در جهت انجام تحقیقات مبتنی بر شواهد
 • ارتقاء عملکرد سیستم های بهداشتی از طریق تقویت نقش رهبری در پرسنل خدمات بهداشت و درمان در راستای ارتقاء کیفیت مراقبت  
 • رفع نیازهای جامعه از طریق ارائه آموزش های لازم
 • ارتقاء شاخص‌های سلامت روان در جامعه
 • تشویق و تصویب همکاری بین حرفه‌ای و بین بخشی
 •  حمایت از پژوهشگران حیطه سلامت روان و ارج نهادن به تلاش ها و ایده های آنها
 • انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی با رعایت حقوق شرکت کنندگان و اخلاق حرفه‌ای
 • انجام تحقیقات جامعه نگر در حیطه سلامت روان و ارائه شواهد لازم برای تصمیم گیری در برنامه ریزی‌های آموزشی و مراقبت‌های روانی
 • همکاری در تعیین سیاست ها و اولویت‌های نظام ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به منظور پاسخگویی به نیاز مردم و تصمیم گیری مسئولین در حیطه سلامت روان
 • تلاش در جهت شناساندن مرکز در سطح ملی و منطقه‌ای
 • انجام پژوهش های مداخله‌ای مبتنی بر جامعه در حیطه سلامت روان
 • ایجاد امکانات مشاوره برای توانمندی اساتید و دانشجویان در انجام تحقیقات کاربردی
 • برگزاری کارگاه های آموزشی در حیطه سلامت روان جهت ارتقاء دانش علمی و عملی تیم بهداشتی
 • گزارش نتایج تحقیقات از طریق چاپ مقالات در مجلات معتبر داخلی و خارجی و ارائه آنها در سمینارهای بین المللی و کشوری
 • ارتقاء شیوه زندگی سالم و کاهش عوامل خطر که بعلت عوامل محیطی، اقتصادی، اجتماعی و رفتاری ایجاد شده است.
 •  ارتقاء سیستم های مراقبت از مددجو
 • افزایش توانمندی محققین حوزه سلامت روان در جهت انجام تحقیقات مبتنی بر شواهد 
 • ارتقاء عملکرد سیستم های بهداشتی از طریق تقویت نقش رهبری در پرسنل خدمات بهداشت و درمان در راستای ارتقاء کیفیت مراقبت 
 
مركز تحقيقات مراقبت های روان جامعه نگر
شيراز- ميدان نمازی- بيمارستان نمازی-دانشكده پرستاری و مامايی حضرت فاطمه (س)
كد پستی: 13119–71936
تلفن/تلفکس: 36474287-071
پست الکترونیک: cbpcrc@sums.ac.ir