اطلاعات تماس

مركز تحقيقات مراقبت های روان جامعه نگر
شيراز- ميدان نمازی- بيمارستان نمازی-دانشكده پرستاری و مامايی حضرت فاطمه (س)-ساختمان شماره 3- طبقه دوم-
مركز تحقيقات مراقبت های روان جامعه نگر
كد پستي: 13119–71936
تلفن:8-36474254-071
داخلی: 221
فكس: 36474287-071
پست الکترونیک:
cbpcrc@sums.ac.ir

 
مركز تحقيقات مراقبت های روان جامعه نگر
شيراز- ميدان نمازی- بيمارستان نمازی-دانشكده پرستاری و مامايی حضرت فاطمه (س)
كد پستی: 13119–71936
تلفن/تلفکس: 36474287-071
پست الکترونیک: cbpcrc@sums.ac.ir