مركز تحقیقات مراقبت های روان جامعه نگر دانشگاه علوم پزشكی شیراز با دریافت موافقت نامه اصولی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در سال ١٣٩٢ به طور رسمي فعالیت خود را آغاز كرد. این مركز وابسته به دانشكده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س) بوده و در این دانشكده واقع است و تلاش دارد تا با انجام پروژه های پژ‍وهشی و خدمات مشاوره ای در زمینه مراقبت های روان، گامی در جهت ارتقای سلامت روانی جامعه بردارد.

Feature Slides

مقاله های جديد مركز

1.Complications of Heart Rhythm Management Devices After Cardiac Rehabilitation Program.

2.
The Association Between Menarche Age and Birth Weight, Mother and Older Sister’s Age of Menarche.

3.
A phenomenological study on resilience of the elderly suffering from chronic disease: a qualitative study.

4.
Valence and Arousal Value of Visual Stimuli and Their Role in the Mitigation of Chronic Pain: What Is the Power of Pictures?

5.
The effect of nurse-led care on stability time in therapeutic range of INR in ischemic stroke patients receiving warfarin.

6.
The Relationship Between Academic Motivation and General Health and the Effective Factors on This Relationship in Female High School Student.

7.
Globalization in Nursing: A Concept Analysis.

8.
A Comparison between the Quality of Life and Mental Health of Patients with Hypothyroidism and Normal People Referred to Motahari Clinic of Shiraz University of Medical Sciences.

9.
Dynamics of self-directed learning in M.Sc. nursing students: A qualitative research.

10.
Investigation of Content and Face Validity and Reliability of Sociocultural Attitude towards Appearance Questionnaire-3 (SATAQ-3) among Female Adolescents. فراخوان طرحهای پژوهشی

"مركز تحقيقات مراقبتهای روان جامعه نگر" وابسته به دانشگاه علوم پزشكی شيراز،  دانشكده پرستاری و مامايی حضرت فاطمه (س) با تمركز بر ابعاد روان شناختی، آمادگی خود را برای پذيرش پروپوزال های تحقيقاتی اساتيد، دانشجويان و محققان در سطح استان و كشور اعلام می دارد. پژوهشگران می توانند پروپوزال های پژوهشی خود را جهت بررسی و تصويب به ايميل مركز ارسال نمايند.

 

 

 
Affiliation مرکز تحقیقات مراقبت های روان جامعه نگر
 
English
 
Community Based Psychiatric Care Research Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

  فارسی

مركز تحقيقات مراقبت های روان جامعه نگر، دانشگاه علوم پزشكی شيراز، شيراز، ايران