مركز تحقیقات مراقبت های روان جامعه نگر دانشگاه علوم پزشكی شیراز با دریافت موافقت نامه اصولی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در سال ١٣٩٢ به طور رسمي فعالیت خود را آغاز كرد. این مركز تلاش دارد تا با انجام پروژه های پژ‍وهشی، خدمات مشاوره ای و تولید محصولات آموزشی در زمینه مراقبت های روان، گامی در جهت ارتقای سلامت روان جامعه بردارد.

Feature Slides


 

scopusscience-direct
 
Affiliation مرکز تحقیقات مراقبت های روان جامعه نگر
 
English
 
Community Based Psychiatric Care Research Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

  فارسی

مركز تحقيقات مراقبت های روان جامعه نگر، دانشگاه علوم پزشكی شيراز، شيراز، ايران