مركز تحقیقات مراقبت های روان جامعه نگر دانشگاه علوم پزشكی شیراز با دریافت موافقت نامه اصولی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در سال ١٣٩٢ به طور رسمي فعالیت خود را آغاز كرد. این مركز وابسته به دانشكده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س) بوده و در این دانشكده واقع است و تلاش دارد تا با انجام پروژه های پژ‍وهشی و خدمات مشاوره ای در زمینه مراقبت های روان، گامی در جهت ارتقای سلامت روانی جامعه بردارد.

Feature Slides

مقاله های جديد مركز

1.The effects of empathy skills training on nursing students’ empathy and attitudes toward elderly people.

2. Spirituality Experiences in Hemophilia Patients: A Phenomenological Study.

3. Effectiveness of Life Review Therapy on Quality of Life in the Late Life at Day Care Centers of Shiraz, Iran: A Randomized Controlled Trial

4. Relationship between Body Image and Psychological Well-being in Patients with Morbid Obesity.

5. In the shadow of perceived threat: The live experience of Iranian patients candidate for undergoing coronary angiography.

6. Nurses’, patients’, and family caregivers’ perceptions of compassionate nursing care.

7. Health-Related Quality of Life and Psychological Aspects of Adults With Hemophilia in Iran.

8.The Effect of Collaborative Care Model-Based Intervention on Hope in Caregivers and Patients with Multiple Sclerosis: A Randomized Controlled Clinical Trial.

9. 
Psychological Predictors of Resilience in Parents of Insulin-Dependent Children and Adolescents.

10.
Parental competence among parents with autistic children: A qualitative study. فراخوان طرحهای پژوهشی

"مركز تحقيقات مراقبتهای روان جامعه نگر" وابسته به دانشگاه علوم پزشكی شيراز،  دانشكده پرستاری و مامايی حضرت فاطمه (س) با تمركز بر ابعاد روان شناختی، آمادگی خود را برای پذيرش پروپوزال های تحقيقاتی اساتيد، دانشجويان و محققان در سطح استان و كشور اعلام می دارد. پژوهشگران می توانند پروپوزال های پژوهشی خود را جهت بررسی و تصويب به ايميل مركز ارسال نمايند.

 

 

 
Affiliation مرکز تحقیقات مراقبت های روان جامعه نگر
 
English
 
Community Based Psychiatric Care Research Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

  فارسی

مركز تحقيقات مراقبت های روان جامعه نگر، دانشگاه علوم پزشكی شيراز، شيراز، ايران