مركز تحقیقات مراقبت های روان جامعه نگر دانشگاه علوم پزشكی شیراز با دریافت موافقت نامه اصولی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در سال ١٣٩٢ به طور رسمي فعالیت خود را آغاز كرد. این مركز وابسته به دانشكده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س) بوده و در این دانشكده واقع است و تلاش دارد تا با انجام پروژه های پژ‍وهشی و خدمات مشاوره ای در زمینه مراقبت های روان، گامی در جهت ارتقای سلامت روانی جامعه بردارد.

Feature Slides

فعاليتها و همكاری مركز تحقيقات مراقبتهای پرستاری با سازمان جهانی بهداشت1393-7-30

اساتيد، دانشجويان و محققين گرامی،

به اطلاع می رساند، مركز تحقيقات مراقبتهای پرستاری وابسته به دانشگاه علوم پزشكي ايران به عنوان تنها مركز همكار با سازمان جهانی بهداشت در ايران در حوزه آموزش و پژوهش در پرستاری و مامايی فعاليت می كند.

فعاليتهای اين مركز به عنوان مركز همكار اين سازمان جهانی (WHOCC) بدين شرح است:

1) همكاری با WHO جهت حمايت از مؤسسات آموزشی و ارتقاء كيفيت برنامه های پرستاری و مامايی در منطقه.

2) تسهيل دسترسي به اطلاعات در زمينه پرستاری و مامايی شامل آموزش، بالين، پژوهش و مديريت به كمك روش های علمی سيستماتيك.

3) حمايت از WHO در آموزش مربيان پرستاری و مامايی.

4) همكاری با WHO در آموزش متخصصين پرستار و ماما از طريق دوره های آموزشی كوتاه مدت و بلندمدت.

5) پاسخگويی به درخواست های مشاوره ای آموزشی از جانب اعضای همكار شرق مديترانه و WHO در زمينه پرستاری و مامايی، آموزش و بالين در پرستاری مبتنی بر شواهد.

جهت كسب اطلاعات بيشتر می توانيد به وب سايت شبكه بين المللی مراكز همكار WHO در حوزه پرستاری و مامايی (
www.globalnetworkwhocc.com) و  همچنين وب سايت مركز تحقيقات مراقبت های پرستاری(en.cncr.iums.ac.ir)  مراجعه فرماييد.