مركز تحقیقات مراقبت های روان جامعه نگر دانشگاه علوم پزشكی شیراز با دریافت موافقت نامه اصولی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در سال ١٣٩٢ به طور رسمي فعالیت خود را آغاز كرد. این مركز وابسته به دانشكده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س) بوده و در این دانشكده واقع است و تلاش دارد تا با انجام پروژه های پژ‍وهشی و خدمات مشاوره ای در زمینه مراقبت های روان، گامی در جهت ارتقای سلامت روانی جامعه بردارد.

Feature Slides

انتخاب عضو هیات علمی مرکز تحقیقات مراقبتهای روان جامعه نگر به عنوان مامای نمونه کشوری1393-3-31

سرکار خانم صدیقه فروهری، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات مراقبتهای روان جامعه نگر به عنوان مامای نمونه کشوری برگزیده شدند.