مركز تحقیقات مراقبت های روان جامعه نگر دانشگاه علوم پزشكی شیراز با دریافت موافقت نامه اصولی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در سال ١٣٩٢ به طور رسمي فعالیت خود را آغاز كرد. این مركز وابسته به دانشكده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س) بوده و در این دانشكده واقع است و تلاش دارد تا با انجام پروژه های پژ‍وهشی و خدمات مشاوره ای در زمینه مراقبت های روان، گامی در جهت ارتقای سلامت روانی جامعه بردارد.

Feature Slides

کسب رتبه ی دوم دانشگاه توسط مرکز تحقیقات مراقبت های روان جامعه نگر در بین مراکز تحقیقات بالینی یک تا سه سال فعایت در سال 94

k tavakolli-k

1396-4-19

مرکز تحقیقات مراقبت های روان جامعه نگر در دومین سال ارزشیابی خود در بین مراکز تحقیقات بالینی یک تا سه سال فعالیت موفق به کسب رتبه ی دوم دانشگاه علوم پزشکی شیراز و رتبه ی 30 کشوری در بین 125 مرکز بالینی یک تا سه سال گردید.