اعضای هیئت مؤسس  نام و نام خانوادگی: دکتر فرخنده شريف
مرتبه علمی: استاد
سمت: هیات علمی و عضو هيأت مؤسس
مدرک تحصیلی: PhD روان پرستاری
پست الکترونیک: fsharif@sums.ac.ir
CV
 
 


نام و نام خانوادگی: دکتر ميترا امينی 
مرتبه علمی : دانشیار
سمت: عضو هيأت مؤسس
مدرک تحصیلی: MD متخصص پزشكی اجتماعی
پست الکترونیک: aminim@sums.ac.ir


نام و نام خانوادگی: دکتر ناهيد حاتم
مرتبه علمی: دانشیار
سمت: عضو هيأت مؤسس
مدرک تحصیلی: PhD مديريت بهداشت
پست الکترونیک: hatamn@sums.ac.ir


 
نام و نام خانوادگی: دکتر نسرين شكرپور
مرتبه علمی: استاد
سمت: عضو هيأت مؤسس
مدرک تحصیلی: PhD زبان شناسی كاربردی
پست الکترونیک:shokrpourn@gmail.com 
 
 
 


نام و نام خانوادگي: دکتر فريبا قدس بين
مرتبه علمي: استادیار
مدرك تحصيلي: PhD آموزش پرستاری
  
پست الکترونیک: ghodsbin@sums.ac.ir
 
مركز تحقيقات مراقبت های روان جامعه نگر
شيراز- ميدان نمازی- بيمارستان نمازی-دانشكده پرستاری و مامايی حضرت فاطمه (س)
كد پستی: 13119–71936
تلفن/تلفکس: 36474287-071
پست الکترونیک: cbpcrc@sums.ac.ir