اعضای هيئت علمی مركز


نام و نام خانوادگی: ميترا ادراكی
رتبه علمی: مربی
مدرک تحصیلی:
MSc پرستاری اطفال
پست الکترونیک: 
mitraedraki@yahoo.com

 
 نام و نام خانوادگی: رکسانا جان قربان
رتبه علمی: استادیار 
مدرک تحصیلی: PhD بهداشت باروری
پست الکترونیک: janghorban@sums.ac.ir
 نام و نام خانوادگی: فرشته دهقان راد
رتبه علمی:
مربی
مدرک تحصیلی: MSc پرستاری داخلي-جراحی
پست الکترونیک:
dehghanrad@sums.ac.irنام و نام خانوادگی: دکتر مهناز رخشان
رتبه علمی:
استادیار
مدرک تحصیلی: PhD آموزش پرستاری
پست الکترونیک:mzrakhshan@gmail.com 
 
نام و نام خانوادگی: دکتر لادن زرشناس 
رتبه علمی: استاديار
مدرک تحصیلی: PhD پرستاري
پست الکترونیک: zarshenas@sums.ac.ir
   

نام و نام خانوادگی: دكتر مریم شایگان 
رتبه علمی: استاديار
مدرک تحصیلی: PhD روانپرستاری
پست الکترونیک:alialavi@sums.ac.ir
 

نام و نام خانوادگی: دکتر سكينه غلام زاده
رتبه علمی: استاديار
مدرک تحصیلی: PhD سالمند شناسی
پست الکترونیک: sakinghsir@yahoo.com

نام و نام خانوادگی: دكتر:آرش مانی
رتبه علمی: استاديار
مدرک تحصیلی: PhD علوم اعصاب شناختی
پست الکترونیک: mania@sums.ac.ir


 


نام و نام خانوادگی: محبوبه مقارئی
رتبه علمی: مربی
مدرک تحصیلی: MSc پرستاری
پست الکترونیک: maghareim@sums.ac.ir
 
 

 

 

 
    
    
 
مركز تحقيقات مراقبت های روان جامعه نگر
شيراز- ميدان نمازی- بيمارستان نمازی-دانشكده پرستاری و مامايی حضرت فاطمه (س)
كد پستی: 13119–71936
تلفن/تلفکس: 36474287-071
پست الکترونیک: cbpcrc@sums.ac.ir