اعضای هيئت علمی مركز


نام و نام خانوادگی: دکتر مریم حضرتی
رتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: PhD سالمند شناسی

پست الکترونیک: 
hazratim@sums.ac.ir

 
 نام و نام خانوادگی: دکتر رکسانا جان قربان
رتبه علمی: استادیار 
مدرک تحصیلی: PhD سلامت باروری
پست الکترونیک: janghorban@sums.ac.ir
CV

 نام و نام خانوادگی: فریده وزیری
رتبه علمی:
مربی
مدرک تحصیلی: MSc مامایی
پست الکترونیک: 
roose82003@yahoo.comنام و نام خانوادگی: دکتر مهناز رخشان
رتبه علمی:
استادیار
مدرک تحصیلی: PhD آموزش پرستاری
پست الکترونیک: mzrakhshan@gmail.com
CV 
 
نام و نام خانوادگی: دکتر لادن زرشناس 
رتبه علمی: استاديار
مدرک تحصیلی: PhD آموزش پرستاري-آموزش پزشکی 
پست الکترونیک: zarshenas@sums.ac.ir
   

نام و نام خانوادگی: دكتر زهرا هادیان شیرازی 
رتبه علمی: استاديار
مدرک تحصیلی: PhD پرستاری
پست الکترونیک:
zhadian@sums.ac.ir
CV 

نام و نام خانوادگی: دکتر میترا سلطانیان
رتبه علمی: استاديار
مدرک تحصیلی: PhD آموزش پرستاری
پست الکترونیک: 
soltanian@sums.ac.ir

نام و نام خانوادگی: دكتر زهرا کشتکاران
رتبه علمی: استاديار
مدرک تحصیلی: PhD پرستاری
پست الکترونیک: 
zahra_keshtkaran@yahoo.com
CV


 


نام و نام خانوادگی: دکتر فاطمه رحمانیان
رتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: PhD سلامت باروری
پست الکترونیک: 
azarabad0074@gmail.com
 
 

 

 

 
    
    
 
مركز تحقيقات مراقبت های روان جامعه نگر
شيراز- ميدان نمازی- بيمارستان نمازی-دانشكده پرستاری و مامايی حضرت فاطمه (س)
كد پستی: 13119–71936
تلفن/تلفکس: 36474287-071
پست الکترونیک: cbpcrc@sums.ac.ir