معاون پژوهشی مركز

 


 
نام و نام خانوادگی: دکتر سکینه غلام زاده
رتبه علمی : استاديار
سمت: معاون پژوهشی مركز
مدرک تحصیلی: PhD سالمند شناسی
پست الکترونیک: sakinghsir@yahoo.com
CV

 
  
   
   
مركز تحقيقات مراقبت های روان جامعه نگر
شيراز- ميدان نمازی- بيمارستان نمازی-دانشكده پرستاری و مامايی حضرت فاطمه (س)
كد پستی: 13119–71936
تلفن/تلفکس: 36474287-071
پست الکترونیک: cbpcrc@sums.ac.ir