اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


كارگاه مقدماتی تحقيق كيفی1392-10-9

مركز تحقيقات مراقبتهای روان جامعه نگر و مركز تحقيقات ارتقاء كيفيت بالينی برگزار می كنند:
اساتيد، دانشجويان و محققين ارجمند،

به آگاهی می رساند «كارگاه مقدماتی تحقيق كيفی 1 و 2» در روزهای 17و 18 دی ماه ساعت 13-8 توسط سركار
خانم دكتر فرخنده شريف، خانم دكتر شهرزاد يكتاطلب، خانم دكتر ميترا امينی، خانم دكتر ريتا رضايی و خانم دكتر مرضيه مؤمن نسب در خيابان نشاط -مجتمع سينا و صدرا- طبقه سوم-ساختمان جديد مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكی برگزار ميگردد. يادآور می شود اين كارگاه دارای امتياز آموزش مداوم می باشد. از علاقه مندان به شركت در اين كارگاه دعوت می شود جهت اطلاعات بيشتر و ثبت نام به وب سايت shiraz.ircme.ir مراجعه فرمايند.

 
مركز تحقيقات مراقبت های روان جامعه نگر
شيراز- ميدان نمازی- بيمارستان نمازی-دانشكده پرستاری و مامايی حضرت فاطمه (س)
كد پستی: 13119–71936
تلفن/تلفکس: 36474287-071
پست الکترونیک: cbpcrc@sums.ac.ir