اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


فعاليتها و همكاری مركز تحقيقات مراقبتهای پرستاری با سازمان جهانی بهداشت1393-7-30

اساتيد، دانشجويان و محققين گرامی،

به اطلاع می رساند، مركز تحقيقات مراقبتهای پرستاری وابسته به دانشگاه علوم پزشكي ايران به عنوان تنها مركز همكار با سازمان جهانی بهداشت در ايران در حوزه آموزش و پژوهش در پرستاری و مامايی فعاليت می كند.

فعاليتهای اين مركز به عنوان مركز همكار اين سازمان جهانی (WHOCC) بدين شرح است:

1) همكاری با WHO جهت حمايت از مؤسسات آموزشی و ارتقاء كيفيت برنامه های پرستاری و مامايی در منطقه.

2) تسهيل دسترسي به اطلاعات در زمينه پرستاری و مامايی شامل آموزش، بالين، پژوهش و مديريت به كمك روش های علمی سيستماتيك.

3) حمايت از WHO در آموزش مربيان پرستاری و مامايی.

4) همكاری با WHO در آموزش متخصصين پرستار و ماما از طريق دوره های آموزشی كوتاه مدت و بلندمدت.

5) پاسخگويی به درخواست های مشاوره ای آموزشی از جانب اعضای همكار شرق مديترانه و WHO در زمينه پرستاری و مامايی، آموزش و بالين در پرستاری مبتنی بر شواهد.

جهت كسب اطلاعات بيشتر می توانيد به وب سايت شبكه بين المللی مراكز همكار WHO در حوزه پرستاری و مامايی (
www.globalnetworkwhocc.com) و  همچنين وب سايت مركز تحقيقات مراقبت های پرستاری(en.cncr.iums.ac.ir)  مراجعه فرماييد.

 
مركز تحقيقات مراقبت های روان جامعه نگر
شيراز- ميدان نمازی- بيمارستان نمازی-دانشكده پرستاری و مامايی حضرت فاطمه (س)
كد پستی: 13119–71936
تلفن/تلفکس: 36474287-071
پست الکترونیک: cbpcrc@sums.ac.ir