اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


کسب رتبه ی دوم دانشگاه توسط مرکز تحقیقات مراقبت های روان جامعه نگر در بین مراکز تحقیقات بالینی یک تا سه سال فعایت در سال 94

k tavakolli-k

1396-4-19

مرکز تحقیقات مراقبت های روان جامعه نگر در دومین سال ارزشیابی خود در بین مراکز تحقیقات بالینی یک تا سه سال فعالیت موفق به کسب رتبه ی دوم دانشگاه علوم پزشکی شیراز و رتبه ی 30 کشوری در بین 125 مرکز بالینی یک تا سه سال گردید.

 
مركز تحقيقات مراقبت های روان جامعه نگر
شيراز- ميدان نمازی- بيمارستان نمازی-دانشكده پرستاری و مامايی حضرت فاطمه (س)
كد پستی: 13119–71936
تلفن/تلفکس: 36474287-071
پست الکترونیک: cbpcrc@sums.ac.ir