فصلنامه


فصلنامه International Journal of Community Based Nursing and Midwifery يك مجله بين المللی و انگليسی زبان است كه توسط دانشگاه علوم پزشكی شيراز، دانشكده پرستاری و مامايی حضرت فاطمه (س) برای پرستاران، ماماها ،گرايشهای مربوطه، كليه محققين و علاقه مندان منتشر می شود. مقالات مربوط به سلامت روان جامعه نگر كه در راستای اهداف نشريه می باشند نيز در اين فصلنامه پذيرفته می شوند. جهت اطلاعات بيشتر و ملاحظه شماره های چاپ شده می توانيد به 
وب سايت مجله مراجعه فرماييد.
 
مركز تحقيقات مراقبت های روان جامعه نگر
شيراز- ميدان نمازی- بيمارستان نمازی-دانشكده پرستاری و مامايی حضرت فاطمه (س)
كد پستی: 13119–71936
تلفن/تلفکس: 36474287-071
پست الکترونیک: cbpcrc@sums.ac.ir