خدمات حوزه مراقبت

-          ارائه خدمات مشاوره ی روانشناسی
-          تهیه و ارائه ی فیلم و مطالب آموزشی در زمینه سلامت روان در وب سایت مرکز
 
مركز تحقيقات مراقبت های روان جامعه نگر
شيراز- ميدان نمازی- بيمارستان نمازی-دانشكده پرستاری و مامايی حضرت فاطمه (س)
كد پستی: 13119–71936
تلفن/تلفکس: 36474287-071
پست الکترونیک: cbpcrc@sums.ac.ir