برنامه کارگاه ها

عنوان

زمان


    گروه هدف

کارگاه Body Language (زبان بدن)

 
96/9/22
10-14

اعضاء هیات علمی

کارگاه روش تحقیق

كارگاه اول:

28/7/92جلسه اول
1/8/92 جلسه دوم

12:30-14

اساتید پرستاری و مامایی و سایر رشته های پیراپزشکی

كارگاه دوم:

5/8/92 جلسه اول

15/8/92 جلسه دوم

12:30-14

كارگاه اختراع و ابداع

3/9/92
15-17

اساتيد، دانشجويان PhD و دانشجويان كارشناسی ارشد

6/9/92
15-17

دانشجويان كارشناسی پرستاری، مامايی، هوشبری، اتاق عمل و فوريت های پزشكی

کارگاه تحقیق كيفی مقدماتی 1

17/10/92
8-14

اعضای هیئت علمی و دانشجویان

کارگاه تحقیق كيفی مقدماتی 2

18/10/92
8-14

اعضای هیئت علمی و دانشجویان 

 

 

 

 

 

 
مركز تحقيقات مراقبت های روان جامعه نگر
شيراز- ميدان نمازی- بيمارستان نمازی-دانشكده پرستاری و مامايی حضرت فاطمه (س)
كد پستی: 13119–71936
تلفن/تلفکس: 36474287-071
پست الکترونیک: cbpcrc@sums.ac.ir