دانشجویان 

مركز تحقيقات روان جامعه نگر، اين خدمات را به دانشجويان گرامی ارائه می كند.


برگزاری كارگاه ها، دوره های آموزشی، باز آموزی، سمينارها و همايش های علمی - پژوهشی  
مركز تحقيقات مراقبت های روان جامعه نگر
شيراز- ميدان نمازی- بيمارستان نمازی-دانشكده پرستاری و مامايی حضرت فاطمه (س)
كد پستی: 13119–71936
تلفن/تلفکس: 36474287-071
پست الکترونیک: cbpcrc@sums.ac.ir