بیماران

مركز تحقيقات مراقبتهای روان جامعه نگر، اين خدمات را به بيماران ارائه می كند:

 
o        ارائه خدمات مشاوره روان شناسی
o        تهیه و ارائه فیلم و مطالب آموزشی در زمینه سلامت روان در وب سایت مرکز
 
مركز تحقيقات مراقبت های روان جامعه نگر
شيراز- ميدان نمازی- بيمارستان نمازی-دانشكده پرستاری و مامايی حضرت فاطمه (س)
كد پستی: 13119–71936
تلفن/تلفکس: 36474287-071
پست الکترونیک: cbpcrc@sums.ac.ir