محققان


مركز تحقيقات روان جامعه نگر، اين خدمات را به محققان گرامی ارائه می دهد:
 
o        تصویب و اجرای طرح‌های پژوهشی جامعه نگر به منظور ارتقاء سلامت روان جامعه
o        تشویق و ترغیب محققان و دانشجویان جهت مشارکت در امور پژوهشی و برنامه های آموزشی
o        تشویق و ترغیب شورای پژوهشی دانشجویی به ارائه طرح های پژوهشی
o        تهیه و چاپ مقالات در مجلات داخلی و خارجی
o        معرفی گرانت‌های خارجی
o        همكاری با مراكز تحقیقاتی داخل و خارج از کشور
o        تلاش در جهت  معادل سازی منطقی فعالیت پژوهشی اساتید با واحد موظف آموزشی آنان
o        جلب و همکای ناشران معتبر در چاپ و انتشار کتب تألیفی و ترجمه ای    
o   برقراری ارتباط با دفاتر آموزشي و پ‍ژوهشی بيمارستان ها و تشويق پرستاران برای مشاركت در فعاليت های آموزشی و پژوهشی مركز 
 
مركز تحقيقات مراقبت های روان جامعه نگر
شيراز- ميدان نمازی- بيمارستان نمازی-دانشكده پرستاری و مامايی حضرت فاطمه (س)
كد پستی: 13119–71936
تلفن/تلفکس: 36474287-071
پست الکترونیک: cbpcrc@sums.ac.ir