برگزاری یازدهمین همایش سراسری مراقبت خانواده محوربه اطلاع می رساند یازدهمین همایش سراسری "مراقبت خانواده محور"  با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و مرکز تحقیقات مراقبت های روان جامعه نگر، دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س) در تاریخ های 6 و 7 اردیبهشت ماه 94 در سالن صدرا و سینا برگزار می گردد.

آدرس دبیرخانه: شیراز، میدان نمازی، دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س)
کد پستی: 7193613119
صندوق پستی: 713451359
تلفن: 0716474254
ایمیل: fbcare@sums.ac.ir
وب سایت: fbcare.sums.ac.ir

 

 
مركز تحقيقات مراقبت های روان جامعه نگر
شيراز- ميدان نمازی- بيمارستان نمازی-دانشكده پرستاری و مامايی حضرت فاطمه (س)
كد پستی: 13119–71936
تلفن/تلفکس: 36474287-071
پست الکترونیک: cbpcrc@sums.ac.ir